Bultsättning

Utbildningen avser både teoretiska och praktiska moment för att lära sig och få en förståelse för arbetsmoment och material som ingår i bultsättningsarbetet. Utbildningen omfattar i huvudsak bultsättning med cementbruk och bult av kamjärn med olika ytbehandling, med eller utan bricka.

Utbildningens mål är att säkerställa att personer som arbetar med bultsättning har förståelse och erforderliga kunskaper för att utföra de olika delar som ingår i detta arbete med god kvalitet, samt ha uppnått kunskapskraven och handhavandekraven i utbildningens samtliga delmoment.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren vara införstådd med de risker som finns vid arbeten med bultsättning, vilket ger förutsättningar för att utföra dessa arbeten med god arbetsmiljö.

Kursen kommer att pågå under en dag och behandlar grundläggande principer för bultsättning i enlighet med utbildningsplanen.

Följande delmoment kommer att behandlas under kursdagen:

Teori bultar, cementbruk (enligt Kursinnehåll)

Utförandebeskrivningar och arbetsmiljö (enligt Kursinnehåll)

Praktiska moment (enligt Kursinnehåll)

För att erhålla certifiering för att arbeta som bultsättare krävs:

Att utbildningens alla delmoment är genomförda, inklusive praktiska moment

Godkänt resultat på kunskapsprov

Minst 2 månaders praktiskt arbete de senaste 3 åren (styrkt med intyg om praktisk erfarenhet)

För att erhålla certifiering som byggledare eller arbetsledare för bultsättningsarbete krävs:

Att utbildningens alla delmoment är genomförda, inklusive praktiska moment

Godkänt resultat på kunskapsprov

Minst 2 års erfarenhet de senaste 5 åren där bultsättningsarbete har ingått som en del (styrkt med intyg om erfarenhet)

Certifieringen utfärdas av Svenska Bergteknikföreningen eller av ett certifieringsorgan som har utsetts av föreningen.

Undervisningen är lärarledd.

Programmet fastställs tillsammans med klienter och anpassas till aktuella projektet.

För ytterligare information vänligen kontakta Hossein Khodaverdian